Úvodní stránka » Aktuality » ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ 2017/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ 2017/2018

Řditelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Andrea Gahurová jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon) a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst 3) školského zákona takto:

 

Registrační číslo žádosti - rozhodnutí

016/2017 přijato

014/2017 přijato

012/2017 přijato

015/2017 přijato

022/2017 přijato

011/2017 přijato

003/2017 přijato

004/2017 přijato

009/2017 přijato

021/2017 přijato

019/2017 přijato

020/2017 přijato

023/2017 přijato

018/2017 přijato

010/2017 přijato

013/2017 přijato

017/2017 přijato

 

Datum vyvěšení: 29. 05. 2017¨

Datum sejmutí: 14. 06. 2017

Nabytí právní moci: 14. 06. 2017

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

 

Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční v úterý 06. 06. 2017

v 15 hodin v 1.třídě Berušky.

ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NUTNÁ!!!


PUBLICITA_DIGITALIZACE
OP JAK
Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše MŠ realizuje projekt OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony I na MŠ Primátora Hájka, UB.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000002.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci Výzva č.02_20_080 naleznete zde.

Přístupnost webových stránek